พันธกิจของเรา

เราเชื่อว่า พระของสมเด็จพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี) และมวลศิษย์
มีมากพอสำหรับคนไทยทุกคนที่สนใจเก็บรักษา
ไว้เป็นสมบัติของตัวเองและลูกหลานสืบไป

๔ ยุคพระสมเด็จ

• ยุคแรก สารพัดเนื้อ สารพัดพิมพ์
• ยุคสอง กำเนิดสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก
• ยุคสาม สวยงามด้วยพิมพ์ทรง
• ยุคสี่ ไม่ทันแต่แท้

สารพันมุ่งหมาย

• ไม่ใช่คนในวงการ
• ไม่ยุ่งเกี่ยวค่ายไหน ศูนย์ใด
• วิเคราะห์ตามสะดวก
• วิจารณ์ตามข้อเท็จจริง

CyberChimps